Umowa licen­cyjna użyt­kow­nika pro­gramu HakoreSMS

UWAGA! Przed zain­sta­lo­wa­niem pro­gramu Hako­re­SMS należy zapo­znać się z tre­ścią niniej­szego
doku­mentu, sta­nowi on bowiem praw­nie wią­żącą umowę, któ­rej przed­mio­tem jest udzie­le­nie
licen­cji na korzy­sta­nie z pro­gramu Hako­re­SMS. W przy­padku braku akcep­ta­cji któ­re­go­kol­wiek z
posta­no­wień niniej­szej  Umowy należy zre­zy­gno­wać z insta­la­cji, roz­po­wszech­nia­nia lub
jakie­go­kol­wiek innego wyko­rzy­sty­wa­nia pro­gramu Hako­re­SMS w cało­ści lub jakiej­kol­wiek z jego
części.

Defi­ni­cje:
Użyt­kow­nik — osoba fizyczna lub prawna korzy­sta­jącą z pro­gramu Hako­re­SMS, jedna ze stron
niniej­szej Umowy.
Cele komer­cyjne (użyt­ko­wa­nie komer­cyjne) — wyko­rzy­sta­nie pro­gramu dla celów zarobkowych.

1. Prawa autor­skie
Jeżeli w spo­sób wyraźny nie posta­no­wiono ina­czej, wszyst­kie prawa autor­skie do wszyst­kich
skład­ni­ków pro­gramu Hako­re­SMS przy­słu­gują Mar­ci­nowi Krzy­ża­now­skiego.  Pro­gram Hako­re­SMS jest chro­niony
pra­wem autor­skim,  poro­zu­mie­niami  mię­dzy­na­ro­do­wymi  o pra­wie autor­skim oraz innymi
prze­pi­sami praw­nymi.  Naru­sze­nie tych praw pod­lega odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej i karnej.

3. Strony umowy
Umowa zawie­rana jest  mię­dzy stro­nami:  Mar­cin Krzy­ża­now­ski,  zwa­nym dalej
Licen­cjo­dawcą oraz Użyt­kow­ni­kiem zwa­nym dalej Licencjobiorcą.

4. Zawar­cie umowy
Umowa zostaje zawarta poprzez doko­na­nie i potwier­dze­nie płat­no­ści za pro­gram HakoreSMS.

5. Roz­wią­za­nie umowy
Upraw­nie­nia Licen­cjo­biorcy wyni­ka­jące z niniej­szej umowy wyga­sają z chwilą roz­wią­za­nia
umowy, co nastę­puje w momen­cie naru­sze­nia przez Licen­cjo­biorcę któ­re­go­kol­wiek z jej
postanowień.

6. Typy licen­cji
Korzy­sta­nie z pro­gramu Hako­re­SMS może odby­wać się na pod­sta­wie nastę­pu­ją­cych typów  licen­cji:
●  Licen­cja DEMO
●  Licen­cja STANDARD

6.1. Licen­cja DEMO
Zain­sta­lo­wa­nie oraz uru­cho­mie­nie pro­gramu bez prze­pro­wa­dze­nia pro­cesu akty­wa­cji
spra­wia, że użyt­kow­nik korzy­sta z pro­gramu na licen­cji DEMO. Wer­sja DEMO zawiera pewne ogra­ni­cze­nia w funk­cjo­no­wa­niu pro­gramu Hako­re­SMS. Nie zezwala także na jego komer­cyjne wykorzystanie.

6.2. Licen­cja STANDARD
Licen­cję STANDARD użyt­kow­nik uzy­skuje po wnie­sie­niu opłaty licen­cyj­nej i uzy­ska­niu kodów odblo­ko­wu­ją­cych.
W ramach tej licen­cji użyt­kow­nik uzy­skuje prawo do dar­mo­wej aktu­ali­za­cji pro­gramu w ramach tego samego numeru głów­nego wer­sji.
Kupu­jąc np. wer­sję 2.0.D dar­mowe aktu­ali­za­cje będą doty­czyły wszyst­kich wer­sji 2.x.x.
Licen­cja ta zezwala na korzy­sta­nie z pakietu dla celów komercyjnych.

7. Opis upraw­nień Licen­cjo­biorcy
Dozwo­lone jest udo­stęp­nia­nie pro­gramu za pomocą dowol­nych mediów pod nastę­pu­ją­cymi
warun­kami, speł­nio­nymi łącz­nie:
● Dozwo­lone jest udo­stęp­nia­nie pro­gramu wyłącz­nie w postaci nie­za­re­je­stro­wa­nej (DEMO).
● Pakiet może być roz­po­wszech­niany wyłącz­nie w postaci, w jakiej został udo­stęp­niony przez
Licencjonodawcę.

8. Licen­cjo­biorcy zabra­nia się
● Najmu, uży­cza­nia, powie­la­nie oraz innej formy udo­stęp­nia­nia i roz­po­wszech­nia­nia
zare­je­stro­wa­nego pro­gramu Hako­re­SMS;
● Deasem­bla­cji, dekom­pi­la­cji lub jakie­kol­wiek innego zwie­lo­krot­nia­nia lub odtwa­rza­nia kodu pro­gramu;
● Roz­po­wszech­nia­nia i  udo­stęp­nia­nia skryp­tów i  innych pli­ków skła­do­wych pro­gramu,
jak też jego opra­co­wy­wa­nia i roz­sze­rza­nia.
● Udo­stęp­nia­nia  zaku­pio­nych kodów reje­stra­cyj­nych do programu.

9. Ogra­ni­cze­nia odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę
Licen­cjo­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za szkody wyni­kłe z eks­plo­ata­cji pro­gramu, jak rów­nież
nie udziela jakiej­kol­wiek rękojmi i gwa­ran­cji w zakre­sie wad fizycz­nych pro­gramu. Obo­wiąz­kiem
Użyt­kow­nika jest zapo­zna­nie się z wer­sją demon­stra­cyjną pro­gramu przed naby­ciem pro­gramu.
Użyt­kow­nik ponosi odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dłowy wybór i skutki sto­so­wa­nia pro­gramu Hako­re­SMS.
Odpo­wie­dzial­ność Licen­cjo­dawcy doty­czy wyłącz­nie funk­cjo­nal­nej zgod­no­ści opro­gra­mo­wa­nia z
instruk­cją obsługi. W tym zakre­sie legal­nemu użyt­kow­ni­kowi pro­gramu Hako­re­SMS przy­słu­guje
ogra­ni­czona gwa­ran­cja obo­wią­zu­jąca przez okres 60 dni licząc od dnia zakupu pro­gramu.
Licen­cjo­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek szkody wyni­kłe z wadli­wego bądź
nie­po­praw­nego dzia­ła­nia wszel­kich skryp­tów i dodat­ków insta­lo­wa­nych łącz­nie z pro­gra­mem.
Ponadto Licen­cjo­dawca nie odpo­wiada za szkody (w tym utra­cone zyski) ponie­sione przez
Licen­cjo­biorcę w związku z użyt­ko­wa­niem lub nie­moż­no­ścią użyt­ko­wa­nia programu.

10. Wybór miej­sca roz­strzy­ga­nia ewen­tu­al­nych spo­rów
Wszel­kie spory wyni­kłe z niniej­szej umowy będą roz­strzy­gane na dro­dze polu­bow­nej. Jeżeli jed­nak
ta forma nie przy­nie­sie  rezul­tatu, spory roz­strzy­gane będą przez sąd wła­ściwy dla sie­dziby
Licen­cjo­dawcy. W sytu­acjach nie ure­gu­lo­wa­nych posta­no­wie­niami  niniej­szej  umowy zasto­so­wa­nie mają
odpo­wied­nie prze­pisy kodeksu cywil­nego oraz ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych.

Tekst niniej­szej licen­cji chro­niony jest pra­wem autor­skim
Wszyst­kie prawa zastrzeżone