1. Połącz się z inter­ne­tem i pobierz program
 2. Pobierzzain­sta­luj naj­now­szą wer­sję pro­gramu. Funk­cje nie­do­stępne w wer­sji stan­dar­do­wej zostaną odblo­ko­wane po wpi­sa­niu kodu akty­wa­cyj­nego (otrzy­masz go wybie­ra­jąc pełną wer­sję HakoreSMS)

 3. Prze­czy­taj licencję
 4. Przed zaku­pem koniecz­nie zapo­znaj się tre­ścią licen­cji: Licen­cja STANDARD.

 5. Kup licen­cję
 6. Aby nabyć licen­cję pro­gramu Hako­re­SMS klik­nij w guzik z napi­sem „Kup pełną wer­sję”, a następ­nie doko­naj płat­no­ści za pomocą ser­wisu DotPay. Cena licen­cji to 24,40 PLN brutto. Pamię­taj aby do for­mu­la­rza zapłaty wpro­wa­dzić pra­wi­dłowy adres e-mail, będzie on potrzebny w dal­szej czę­ści pro­cesu, a także uła­twi roz­wią­za­nie ewen­tu­al­nych problemów.

Sprze­daż wstrzy­mana do odwołania

 1. Fak­tura VAT
 2. Jeżeli potrze­bu­jesz fak­turę VAT, prze­ślij dane do fak­tury, wraz z potwier­dze­niem wyko­na­nia prze­lewu na adres hakoresms@hakore.com. W ciągu kilku dni fak­tura będzie gotowa do odbioru w sie­dzi­bie firmy (szcze­góły zostaną prze­słane w mailu). Możesz otrzy­mać doku­ment drogą pocz­tową po uisz­cze­niu opłaty mani­pu­la­cyj­nej w wyso­ko­ści 5 PLN.

 3. Odbierz wia­do­mość z kodem aktywacyjnym
 4. Po ode­bra­niu płat­no­ści (za pomocą ser­wisu DotPay) otrzy­masz wia­do­mość e-mail wraz z kodem akty­wa­cyj­nym. Czas potrzebny do zre­ali­zo­wa­nia prze­lewu zależy od wybra­nej formy płat­no­ści, jed­nakże w przy­padku płat­no­ści inter­ne­to­wych wia­do­mość e-mail z potwier­dze­niem zakupu powinna dotrzeć do Cie­bie w ciągu kil­ku­na­stu minut.

  Kod aktywacyjny

  Zdję­cie: wia­do­mość e-mail z kodem aktywacyjnym

 5. Akty­wuj pro­gram
  Klik­nij w odno­śnik “akty­wa­cja peł­nej wer­sji“ znaj­du­jący się na odwro­cie pro­gramu Hako­re­SMS. Wpro­wadź kod akty­wa­cyjny, który otrzymałaś/eś w wia­do­mo­ści e-mail.
 6. Aktywacja

 7. Korzy­staj z peł­nej wer­sji pro­gramu
 8. Po uda­nej akty­wa­cji (o któ­rej infor­muje odpo­wiedni komu­ni­kat) auto­ma­tycz­nie zostaną odblo­ko­wane wszyst­kie funk­cje programu.

 9. W razie problemów
 10. Jeżeli akty­wa­cja nie powio­dła się – sprawdź czy masz połą­cze­nie z Inter­ne­tem oraz czy kod akty­wa­cyjny został wpi­sany bez­błęd­nie. W razie pro­ble­mów z auto­ma­tyczną akty­wa­cją dodat­ko­wych funk­cji usuń wid­get i ponow­nie przejdź przez pro­ces insta­la­cji pro­gramu. Sko­rzy­staj z uprzed­nio wyku­pio­nego kodu aktywacyjnego.

  W razie jakich­kol­wiek pro­ble­mów napisz do mnie na adres m.krzyzanowski@hakore.com, odpo­wiem tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.