1. Jak kupić i akty­wo­wać pełną wer­sję programu?
 2. Pro­ces zakupu i akty­wa­cji został opi­sany w zakładce: Kup pełną wersję

 3. Kto decy­duje z któ­rej bramki zosta­nie wysłana wiadomość?
 4. Ist­nieją dwie moż­li­wo­ści. Możesz wybrać pre­fe­ro­waną bramkę (poprzez wybra­nie jej na odwro­cie Hako­re­SMS), bądź też zdać się na pro­gram usta­wia­jąc opcję “Auto­mat“. W dru­gim przy­padku wid­get dobiera odpo­wied­niego ope­ra­tora (prze­nie­sione numery rów­nież), przy­kła­dowo – odbiorcą Two­jej wia­do­mo­ści jest numer +48509xxxxxx, wów­czas Hako­re­SMS będzie pró­bo­wał wysłać wia­do­mość za pomocą dar­mo­wej bramki Orange. Auto­ma­tycz­nie wybie­rane są tylko bramki darmowe.

 5. W jaki spo­sób skon­fi­gu­ro­wać ustawienia?
 6. Część bra­mek nie wymaga kon­fi­gu­ro­wa­nia. W przy­padku pozo­sta­łych bra­mek (np. Orange Mul­ti­Box czy Play) należy wpro­wa­dzić login i hasło uży­wane pod­czas logo­wa­nia do bramki SMS dostęp­nej na stro­nie ope­ra­tora.
  Era: na odwro­cie wid­geta wpisz login i hasło do ser­wisu Era. Przy­kła­dowa kon­fi­gu­ra­cja wygląda nastę­pu­jąco: login: 48501501501, hasło: haslo_z_portalu
  Orange: na odwro­cie wid­geta wpisz login i hasło do por­talu orange.pl
  Play: na odwro­cie wid­geta wpisz login i hasło do por­talu playmobile.pl
  – GSM­Se­rvice — opis poniżej

 7. Jak wysy­łać SMS za pomocą bramki gsmservice.pl ?
 8. Za pośred­nic­twem bramki gsmservice.pl można wysy­łać wia­do­mo­ści SMS do adre­sa­tów z całego świata.  W inter­fej­sie ser­wisu GSMService.pl należy utwo­rzyć “konto API”, następ­nie należy wpi­sać iden­ty­fi­ka­tor oraz hasło konta API w miej­sce para­me­trów bramki. Wysy­ła­nie odbywa się poprzez konto API, a nie przez login i hasło uży­wane przy logo­wa­niu się do ser­wisu gsmservice.pl.

 9. Mam pro­blem z wysła­niem wia­do­mo­ści do sieci Era (mimo że doko­na­łem odpo­wied­nich kon­fi­gu­ra­cji). Co należy zro­bić?
 10. Trzeba się ręcz­nie zalo­go­wać do bramki i zatwier­dzić zgodę na korzy­sta­nie z niej. Jakiś czas temu zmie­nili regu­la­min, dla­tego Hako­re­SMS nie może się prze­bić i wysłać wia­do­mo­ści. U mnie działo się to samo, a teraz nor­mal­nie mogę wysy­łać wia­do­mo­ści bez naj­mniej­szego pro­blemu.
  Od 15.01.2008 aby otrzy­my­wać SMS’y numery ERYHEYAH należy wcze­śniej wysłać ze swo­jego tele­fonu dar­mo­wego SMS’a o tre­śći TAK na numer 8013
  ″. (infor­ma­cja z forum MyAp­ple)

 11. Przy pró­bie wysła­nia wia­do­mo­ści na numer Orange poja­wia się infor­ma­cja o potrze­bie wpi­sa­nia kodu z obrazka ale żaden obra­zek się nie poja­wił.
 12. Upew­nij się czy masz zain­sta­lo­waną nową wer­sję pro­gramu (wer­sję 1.7.D i now­sze). Ope­ra­to­rzy mody­fi­kują bramki inter­ne­towe i dotych­cza­sowa ich obsługa prze­staje dzia­łać pra­wi­dłowo. W takiej sytu­acji sta­ram się jak naj­szyb­ciej dosto­so­wać wid­get do zmian.

 13. Czy Hako­re­SMS obsłu­guje bramkę sieci Play?
 14. Bramka sieci Play obsłu­gi­wana jest przez wer­sję 2.0 (i now­sze). Jest dostępna jedy­nie w wer­sji peł­nej.

 15. Na moim kom­pu­te­rze wid­get ma inną czcionkę niż widoczna na stro­nie, dlaczego?
 16. Jest to czcionka “Chi­cago” któ­rej nie ma stan­dar­dowo w sys­te­mie Mac OS X. Możesz w pro­sty spo­sób zain­sta­lo­wać ją na swoim kom­pu­te­rze. Pobierz nastę­pu­jący plik ze strony http://fonty.bez.ce.apple.eu.org/, roz­pa­kuj go za pomocą np. Stuf­fit Expan­der i zain­sta­luj plik “Chi­cago CE” (poprzez dwu­krotne klik­nię­cie i wybór komendy “Install font”).

 17. Gdzie znaj­duje się plik z histo­rią wysła­nych wiadomości?
 18. Jeżeli włą­czony jest para­metr “histo­ria” wtedy po wysła­niu pierw­szej wia­do­mo­ści utwo­rzy się plik “HakoreSMS_history.txt” w kata­logu “~/Docu­ments”.

  historia

 19. Dla­czego nie mogę dodać nowej pozy­cji do listy numerów?
 20. Numery z listy dostęp­nej pod przy­ci­skiem ze zna­kiem “@” pobie­rane są z Książki Adre­so­wej sys­temu. Nie musisz pro­wa­dzić i edy­to­wać oddziel­nej listy nume­rów. Wystar­czy że wpi­szesz nowy numer w Książce Adre­so­wej a będziesz mógł go wybrać z listy w widgecie.

 21. Dla­czego moja lista nume­rów jest pusta?
 22. Na liście poka­zują się tylko numery, które zostały ozna­czone jako numery komór­kowe. W Książce Adre­so­wej numer powi­nien być wpro­wa­dzony pod ety­kietą “komórka” (ang. mobile):

  mobile

 23. Nie działa mi wysy­ła­nie SMS, Hako­re­SMS “wisi” pod­czas wysy­ła­nia, co robić?
 24. Pro­blem może być spo­wo­do­wany przez Safari. Hako­re­SMS wyko­rzy­stuje pewne ele­menty sys­te­mo­wej prze­glą­darki Safari do połą­czeń bram­kami ope­ra­to­rów. Naj­czę­ściej pomaga wyczysz­cze­nie prze­glą­darki, co opi­sał “Glo­rius” w jed­nym z komen­ta­rzy, oddaję głos tajem­ni­czemu Gloriusowi:

  “Glo­rius on Novem­ber 13th, 2009 at 11:35 PM says:
  W razie pro­ble­mów z uży­wa­niem Hako­re­SMS, a w szcze­gól­no­ści bramki Mul­ti­box Orange suge­ruję:
  1. wyczy­ścić cache Safari,
  2. usu­nąć cookies,
  3. spraw­dzić czy jakiś fire­wall nie blo­kuje sys­temu (Pithel­met albo inny).
  Mimo pomo­gło — dzięki Marcinowi :)”