Pro­gra­mi­sta: Mar­cin Krzy­ża­now­ski http://www.hakore.com
Gra­fik: Prze­mek Bojarowski

Osoby, które w zna­czący spo­sób przy­czy­niły się do roz­woju programu:

  • Radeck Moenert http://KarabinMaszynowy.com/ który zapro­jek­to­wał pierw­szy dający się oglą­dać wygląd programu,
  • Piotr Chy­liń­ski http://web.mac.com/heidi17/ uru­cho­mił kon­takty i ura­to­wał roz­wój pro­gramu po tym jak skra­dziono mi komputer,
  • Firma Tacho­bis http://www.tachobis.pl/ wypo­ży­czyła mi MacBook’a na miesiąc.
  • Emi­lia Koło­dziej — korekta tekstów.