You are currently browsing the archives for the news category.

Posted on April 15, 2010 at 1:06 pm

Zmiany zmiany zmiany

Zasta­na­wia­cie się czy żyję? Spo­koj­nie. Kil­ku­mie­sięczna cisza zapo­wiada duże zmiany do któ­rych aktu­al­nie się przy­go­to­wuję (trwają prace, mniej lub bar­dziej zaawan­so­wane). Po pierw­sze, strona WWW zmieni się cał­ko­wi­cie. Grun­towny rede­sign nad któ­rym pra­co­wa­łem z gra­fi­kiem przez ostatni mie­siąc z pew­no­ścią przy­pad­nie wam do gustu. Będzie ład­niej, wygod­niej i ogól­nie super. Nie mogę się docze­kać żeby już to pokazać. […]

Posted on December 24, 2009 at 1:03 am

Wesołych Świąt - HakoreSMS 2.3.3

Wer­sja 2.3.3 popra­wia tylko błąd z bramką Era, który zakradł się do poprzed­niej wer­sji, a mia­no­wi­cie pomimo wysła­nej wia­do­mo­ści poja­wiał się komu­ni­kat o błę­dzie. Życzę Weso­łych Świąt.

Posted on December 17, 2009 at 2:54 pm

HakoreABPlugin 1.0

Miło mi poin­for­mo­wać że dostępna jest już wer­sja 1.0 pro­gramu Hako­re­AB­Plu­gin. Wtyczka do książki adre­so­wej od teraz będzie znana pod nazwą han­dlową Hako­re­AB­Plu­gin. Kil­ku­krot­nie zapo­wia­da­łem ten pro­gram, prze­szedł fazę beta testów (w tym miej­scu chcę podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom które zgła­szały swoje uwagi) i nad­szedł czas wypusz­cze­nia wer­sji 1.0. W skró­cie co w pro­gra­mie: jest to wtyczka do systemowej […]

Posted on December 11, 2009 at 12:35 am

HakoreSMS 2.3.2

Ponie­waż kilka osób zgło­siło w ostat­nim cza­sie pro­blemy z wysy­ła­niem wia­do­mo­ści przy pomocy bra­mek PLUS oraz ERA posta­no­wi­łem szybko przyj­rzeć się spra­wie i efek­tem tego jest wer­sja 2.3.2. W skró­cie, bramki tro­chę się zmie­niły i musia­łem dosto­so­wać pro­gram do nowej rze­czy­wi­sto­ści. Osoby które zaob­ser­wo­wały w ostat­nim cza­sie pro­blemy z wysy­ła­nie wia­do­mo­ści SMS przy pomocy bra­mek PLUS GSM, oraz ERA pro­szone są o zaktualizowanie […]

Posted on November 29, 2009 at 1:43 am

HakoreSMS 2.3.1

Przy­go­to­wa­łem aktu­ali­za­cję pro­gramu. Aktu­ali­za­cja do wer­sji 2.3.1 jest już gotowa do pobra­nia ze strony. Nie­które zmiany: – uspraw­nione par­so­wa­nie nume­rów tele­fo­nów – kolejna poprawka bramki Play – dużo prze­pi­sa­nego od nowa kodu – wyma­gana wer­sja mini­malna sys­temu OSX to 10.5 – obsługa języ­ków (pol­ski, angiel­ski) – zmiana w prze­cho­wy­wa­niu usta­wień — para­me­try (np.: hasła) należy ustawić […]

Posted on November 14, 2009 at 2:46 am

Dodatek do książki adresowej BETA 2

Przy­go­to­wa­łem now­szą wer­sję dodatku do Książki Adre­so­wej — wer­sję ozna­czoną nume­rem BETA 2. W tej wer­sji popra­wi­łem kilka rze­czy i doda­łem pewne uspraw­nie­nia w sto­sunku do wer­sji poprzed­niej. Bar­dzo dzię­kuję za prze­słane do mnie uwagi i pro­po­zy­cje, część z nich z pew­no­ścią zosta­nie przeze mnie zre­ali­zo­wana. Zapra­szam do testo­wa­nia: Hako­re­SMS Address­Book Plug-in BETA2.pkg Hako­re­SMS Address­Book Plug-in BETA3.pkg

Posted on October 26, 2009 at 5:11 pm

Niedługo również jako dodatek do książki adresowej

Z uwagi na fakt że nie jest już żadną tajem­nicą nad czym ostat­nio pra­cuję, zamiesz­czam infor­ma­cję o tym rów­nież tutaj, czyli u źró­dła. Od kilku tygo­dni wie­czo­rami two­rzę kom­po­nent Hako­re­SMS dzia­ła­jący jako roz­sze­rze­nie do sys­te­mo­wej Książki Adre­so­wej. W miarę moż­li­wo­ści, sta­ram się zacho­wać wspólną kon­fi­gu­ra­cję pomię­dzy kom­po­nen­tami żeby przy­szli użyt­kow­nicy obu ele­men­tów nie musieli dublo­wać infor­ma­cji o logi­nach czy […]

Posted on September 23, 2009 at 12:14 am

Wydanie 2.3.0

Witam, Z rado­ścią infor­muję, że przy­go­to­wa­łem naj­now­szą i — jak wiem — ocze­ki­waną wer­sję Hako­re­SMS 2.3.0! Nową wer­sję  pobie­rzesz z tego miej­sca: http://www.hakore.com/HakoreSMS/releases/dashboard/HakoreSMS-2.3.0.zip Lista zmian… popra­wiona obsługa bramki Play wspar­cie dla Snow Leopard (10.6) popra­wiona obsługa “kopiuj-wklej” zarówno numeru tele­fonu jak i tre­ści wia­do­mo­ści wiele mniej­szych, nie rzu­ca­ją­cych się w oczy zmian i popra­wek Już nie­ba­wem będzie moż­liwe wysy­ła­nie wiadomości […]

Posted on September 14, 2009 at 11:22 pm

Snow Leopard i bramka Play

Dzię­kuję za zgło­sze­nie pro­blemu, który wynika ze zmiany bramki Play. Jego roz­wią­za­nie mam już gotowe, jed­nak wię­cej czasu niż zwy­kle zaj­muje mi skom­pi­lo­wa­nie wszyst­kiego pod sys­te­mem 10.6 (Snow Leopard). Zwią­zane jest to z coraz więk­szymi pro­ble­mami w utrzy­ma­niu zgod­no­ści z sys­te­mem w wer­sji 10.4 oraz archi­tek­turą PPC (wer­sja 2.3.0 może być ostat­nią wer­sją dzia­ła­jącą pod tą archi­tek­turą, o ile wogóle). W tym […]

Posted on August 19, 2009 at 2:28 am

SMS przez Bluetooth - pierwsza krew

Jestem w trak­cie testo­wa­nia nowej funk­cji — wysy­ła­nia wia­do­mo­ści SMS za pomocą tele­fo­nów (nie wszyst­kich, np. w iPhone się nie da), które udaje się połą­czyć z MacOSX za pomocą Blu­eto­oth. Pod­czas uru­cho­mie­nia wid­getu przez kilka sekund trwa wykry­wa­nie tele­fo­nów. Tele­fony które uda się w tym cza­sie odna­leźć poja­wiają się na liście bra­mek, z tyłu wid­getu (u mnie jest to SAMSUNG […]