You are currently browsing the archives for the HakoreABPlugin category.

Posted on April 15, 2010 at 1:06 pm

Zmiany zmiany zmiany

Zasta­na­wia­cie się czy żyję? Spo­koj­nie. Kil­ku­mie­sięczna cisza zapo­wiada duże zmiany do któ­rych aktu­al­nie się przy­go­to­wuję (trwają prace, mniej lub bar­dziej zaawan­so­wane). Po pierw­sze, strona WWW zmieni się cał­ko­wi­cie. Grun­towny rede­sign nad któ­rym pra­co­wa­łem z gra­fi­kiem przez ostatni mie­siąc z pew­no­ścią przy­pad­nie wam do gustu. Będzie ład­niej, wygod­niej i ogól­nie super. Nie mogę się docze­kać żeby już to pokazać. […]

Posted on December 17, 2009 at 2:54 pm

HakoreABPlugin 1.0

Miło mi poin­for­mo­wać że dostępna jest już wer­sja 1.0 pro­gramu Hako­re­AB­Plu­gin. Wtyczka do książki adre­so­wej od teraz będzie znana pod nazwą han­dlową Hako­re­AB­Plu­gin. Kil­ku­krot­nie zapo­wia­da­łem ten pro­gram, prze­szedł fazę beta testów (w tym miej­scu chcę podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom które zgła­szały swoje uwagi) i nad­szedł czas wypusz­cze­nia wer­sji 1.0. W skró­cie co w pro­gra­mie: jest to wtyczka do systemowej […]