Posted on April 15, 2010 at 1:06 pm

Zmiany zmiany zmiany

Zasta­na­wia­cie się czy żyję? Spo­koj­nie. Kil­ku­mie­sięczna cisza zapo­wiada duże zmiany do któ­rych aktu­al­nie się przy­go­to­wuję (trwają prace, mniej lub bar­dziej zaawansowane).

 • Po pierw­sze, strona WWW zmieni się cał­ko­wi­cie. Grun­towny rede­sign nad któ­rym pra­co­wa­łem z gra­fi­kiem przez ostatni mie­siąc z pew­no­ścią przy­pad­nie wam do gustu. Będzie ład­niej, wygod­niej i ogól­nie super. Nie mogę się docze­kać żeby już to pokazać.
 • Dru­gie naprawdę duże wyda­rze­nie zwią­zane jest z iPod Touch oraz iPhone. Spe­cjal­nie dla użyt­kow­ni­ków iPod Touch oraz iPhone, wraz z kil­koma oso­bami, przy­go­to­wa­łem wer­sję mobilną Hako­re­SMS. Razem zro­bi­li­śmy kawał dobrej roboty, mam nadzieję że Wam rów­nież spodoba się efekt naszej pracy. Ten pro­gram jest naprawdę świetny. Udało nam się wypra­co­wać intu­icyjny inter­fejs, a przy tym zacho­wana jest pod­sta­wowa funk­cja — pro­gram wysyła SMS’y i robi to dobrze. Dla tych z was któ­rzy na co dzień uży­wają iPod Touch jest to szcze­gól­nie dobra wia­do­mość, od tej chwili iPod zyska nową funk­cję, dostępną dotych­czas tylko w tele­fo­nie iPhone. Wystar­czy połą­cze­nie z inter­ne­tem. Nie mogę się docze­kać kiedy zakoń­czymy już prace i będzie­cie mogli pobrać apli­ka­cję z App­Store. Mam nadzieję że nieco póź­niej uda się to tak samo z wer­sją dla iPad (gdy tylko będzie u nas dostępny).
 • Trze­cia zmiana doty­czy widżeta. Pro­gram dosta­nie nowy wygląd, który przy­go­to­wał Piotr Falba ze stu­dia Creatoria3, mam nadzieję że zachwyci Was tak samo jak mnie. Oczy­wi­ście będzie też sze­reg zmian choć może nie będą tak spek­ta­ku­larne ale wpły­wają na kom­fort pracy z pro­gra­mem np.: poprawki w obsłu­dze bra­mek, zmienna mak­sy­malna dłu­gość wia­do­mo­ści dla każ­dej bramki czy obsługa Blu­eto­oth. Tak, w nowej wer­sji moż­liwe będzie wysy­ła­nie wia­do­mo­ści SMS z tele­fonu za pomocą widżeta oraz przy wyko­rzy­sta­niu połą­cze­nia Blu­eto­oth (doty­czy tele­fo­nów które taką moż­li­wość posia­dają). Ta ostat­nia funk­cja jest już gotowa od dłuż­szego czasu, ale ze względu na wie­lość tele­fo­nów i róż­nice w ich obsłu­dze chcia­łem ją jak naj­bar­dziej dopra­co­wać — co nie zna­czy że udało mi się prze­te­sto­wać wszyst­kie tele­fony i wszyst­kie modele. Myślę że z cza­sem powsta­nie baza tele­fo­nów z któ­rymi pro­gram działa dosko­nale oraz tych z któ­rymi nie do końca można się dogadać.
 • Czwarta zmiana doty­czy wtyczki do książki adre­so­wej czyli Hako­re­AB­Plu­gin. Będzie to ostat­nie wyda­rze­nie które zamknie cykl wio­sen­nych porząd­ków (mam nadzieję że zmiesz­czę się w ter­mi­nie wio­sen­nym). Może­cie liczyć na nowe funk­cje, m.in. moż­li­wość wysła­nia wia­do­mo­ści dla kilku osób jed­no­cze­śnie i oczy­wi­ście poprawki błędów.

Cała gama nowych moż­li­wo­ści! Trzy pro­gramy, w tym jeden kom­plet­nie nowy. WOW. Gdy pisa­łem pierw­szą wer­sję Hako­re­SMS, jesz­cze na swoim iBo­oku, nie sądzi­łem że kie­dy­kol­wiek roz­ro­śnie się to do tych roz­mia­rów, a przy tym dostar­cza mi cały czas dużo dobrej zabawy.

I jesz­cze zajawka obrazkowa

Sneak Peek

Na koniec chcę zachę­cić do śle­dze­nia pro­filu ^hako­re­sms w ser­wi­sie Blip. Będą się tam poja­wiać różne infor­ma­cje doty­czące roz­woju aplikacji.

Mar­cin.

Both comments and pings are currently closed.

4 Responses to “Zmiany zmiany zmiany”

 1. Maciek on June 10th, 2010 at 8:56 PM says:

  no dobra, bar­dzo się cie­szę -> ale kiedy?? :) minęły dwa mie­chy od posta…

  pozdra­wiam

 2. Marcin Krzyżanowski on June 10th, 2010 at 9:11 PM says:

  jeden i dwa są już zre­ali­zo­wane to chyba nie tak zle :-)

 3. Maciek on June 11th, 2010 at 7:10 PM says:

  mi naj­bar­dziej na 3 zależy !! :)

 4. Maciek on July 5th, 2010 at 10:26 PM says:

  to gdzie opcja nr3 bo chcial­bym cala wer­sje wykupic!