Posted on December 24, 2009 at 1:03 am

Wesołych Świąt - HakoreSMS 2.3.3

Wer­sja 2.3.3 popra­wia tylko błąd z bramką Era, który zakradł się do poprzed­niej wer­sji, a mia­no­wi­cie pomimo wysła­nej wia­do­mo­ści poja­wiał się komu­ni­kat o błędzie.

Życzę Weso­łych Świąt.

 • by Marcin Krzyżanowski
 • news

Both comments and pings are currently closed.

4 Responses to “Wesołych Świąt - HakoreSMS 2.3.3”

 1. o. Jerzy on December 25th, 2009 at 4:18 PM says:

  Dzie­ku­jemy za czuj­nosc nad dzia­la­niem tego bar­dzo przy­dat­nego pro­gramu… zwlasz­cza dla tych co zyja na obczy­znie a maja przy­ja­ciol w Pol­sce. Naj­lep­sze bozo­na­ro­dze­niowe zycze­nia… z BETLEJEM prze­syla o. Jerzy Kraj — franciszkanin

 2. wojtek on December 29th, 2009 at 1:17 PM says:

  witam.. po zain sta­lo­wa­niu wer sji 2.3.3 moje usta­wie­nia kont zostaly usu­niete.. wcze­sniej sie takie rze­czy nie dzialy.. czy mozna prze laczyc jezyk na pol ski ? a jezeli nie to chyba wysla­nie sms powinno popraw nie brzmiec msg has been sent a nie send..

 3. Marcin Krzyżanowski on December 29th, 2009 at 1:22 PM says:

  @Wojtek: prze­cho­wy­wa­nie usta­wień zmie­niło się w wer­sji 2.3.1 (jeżeli dotych­czas uży­wa­łeś wer­sji 2.3.0, to pew­nie dla­tego dopiero teraz zauwa­ży­łeś taką zmianę, infor­mo­wa­łem o tej zmia­nie przy oka­zji wyda­nia 2.3.1). Co do języka to uży­wany jest język sys­temu. Jeżeli masz sys­tem po angiel­sku to te tek­sty będą rów­nież po angiel­sku. W tej chwili nie ist­nieje prze­łącz­nik który umoż­li­wiałby zmianę języka tylko dla wid­getu. Dzięki za zwró­ce­nie uwagi na błąd “send”, popra­wię to w następ­nej wersji.

 4. Ross Mungall on February 21st, 2010 at 4:04 PM says:

  witam ser­decz­nie,
  u mnie wciąż “Błąd pod­czas wysy­ła­nia wia­do­mo­ści” na numer PTC Era poprzez bramkę spon­so­ro­waną. po wyczer­pa­niu dzien­nego limitu smsów poja­wia się jed­nak pra­wi­dłowa infor­ma­cja “Wyczer­pany limit”

  pozdra­wiam,
  Ross