Posted on December 17, 2009 at 2:54 pm

HakoreABPlugin 1.0

Miło mi poin­for­mo­wać że dostępna jest już wer­sja 1.0 pro­gramu Hako­re­AB­Plu­gin. Wtyczka do książki adre­so­wej od teraz będzie znana pod nazwą han­dlową Hako­re­AB­Plu­gin.

Kil­ku­krot­nie zapo­wia­da­łem ten pro­gram, prze­szedł fazę beta testów (w tym miej­scu chcę podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom które zgła­szały swoje uwagi) i nad­szedł czas wypusz­cze­nia wer­sji 1.0. W skró­cie co w programie:

  • jest to wtyczka do sys­te­mo­wej Książki Adre­so­wej pozwa­la­jąca wysy­łać SMS na numery przy­pi­sane do kontaktów,
  • pro­sty i funk­cjo­nalny inter­fejs w postaci wyska­ku­ją­cego okienka na wpro­wa­dze­nie tre­ści SMS,
  • obsługa bra­mek SMS wszyst­kich pol­skich ope­ra­to­rów GSM,
  • obsługa bra­mek SMS dar­mo­wych oraz płatnych,
  • wer­sja języ­kowa pol­ska oraz angielska,
  • pro­sta insta­la­cja, i szybka aktualizacja
  • wię­cej infor­ma­cji z fazy beta znaj­dziesz tutaj oraz tutaj

Wer­sja 1.0 dostępna jest za darmo dla czy­tel­ni­ków pisma Moje Jabłuszko (szcze­góły znaj­dziesz w tym miej­scu, należy zapi­sać się na new­slet­ter i wraz z nowym nume­rem Mojego Jabłuszka, w otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści e-mail, będzie link do pobra­nia pro­gramu. Jeżeli jesteś już zapi­sany to link znaj­dziesz wraz z infor­ma­cją o nume­rze gru­dnio­wym MJ) i nie wymaga żad­nej akty­wa­cji. Licen­cja MJ na któ­rej roz­pro­wa­dzana jest pro­gram za pośred­nic­twem Mojego Jabłuszka nie upo­waż­nia do dar­mo­wych aktu­ali­za­cji w przy­szło­ści. Pro­gram będzie płatny, szcze­gó­łowy cen­nik zamiesz­czę w ciągu kilku dni, wtedy też pojawi się oddzielna strona pro­gramu Hako­re­AB­Plu­gin na któ­rej znaj­dziesz wszyst­kie potrzebne informacje.

Wtyczkę możesz pobrać bez­po­śred­nio z tej strony HakoreABPlugin-1.0-MJ.zip

Wię­cej infor­ma­cji nie­długo, tym­cza­sem zachę­cam do poczy­ta­nia gru­dnio­wego numeru Mojego Jabłuszka i wysła­nia kilku życzeń za pomocą Hako­re­AB­Plu­gin.

Weso­łych Świąt.
Mar­cin Krzyżanowski

Tags:,

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.