Posted on December 11, 2009 at 12:35 am

HakoreSMS 2.3.2

Ponie­waż kilka osób zgło­siło w ostat­nim cza­sie pro­blemy z wysy­ła­niem wia­do­mo­ści przy pomocy bra­mek PLUS oraz ERA posta­no­wi­łem szybko przyj­rzeć się spra­wie i efek­tem tego jest wer­sja 2.3.2.
W skró­cie, bramki tro­chę się zmie­niły i musia­łem dosto­so­wać pro­gram do nowej rzeczywistości.

Osoby które zaob­ser­wo­wały w ostat­nim cza­sie pro­blemy z wysy­ła­nie wia­do­mo­ści SMS przy pomocy bra­mek PLUS GSM, oraz ERA pro­szone są o zak­tu­ali­zo­wa­nie wid­geta do naj­now­szej wersji.

Przy­po­mi­nam że wer­sja 2.3.2 jest kom­pa­ty­bilna z sys­te­mem w wer­sji 10.5 lub nowszym.

 • by Marcin Krzyżanowski
 • news

Both comments and pings are currently closed.

4 Responses to “HakoreSMS 2.3.2”

 1. velchinaski on December 18th, 2009 at 9:56 AM says:

  Nie dziala z PLAY na SL 10.6.2

 2. Marcin Krzyżanowski on December 18th, 2009 at 11:43 AM says:

  Sądzę że pro­blem nie doty­czy popro­stu 10.6.2 ponie­waż po prze­czy­ta­niu tego komen­ta­rza spraw­dzi­łem to u kolegi na kom­pu­te­rze i SMS doszedł bez pro­blemu, więc wydaje mi się że nie zmie­niło się w bramce za dużo (jeżeli były jakieś zmiany). Skon­tak­tuj się ze mną na maila, może uda się dojść dla­czego u Cie­bie nie wycho­dzą SMS.
  Zanim to jesz­cze zro­bisz to zalo­guj się do bramki przez prze­glą­darkę i sprawdź czy wśród sta­tu­sów wysła­nych wia­do­mo­ści, nie ma tych wia­do­mo­ści które wysy­ła­łeś z wid­getu i nie doszły.

 3. velchinaski on December 18th, 2009 at 4:05 PM says:

  Już wiem sorry ale mam wer­sje free :) wiec chyba dlatego ?

 4. Marcin Krzyżanowski on December 18th, 2009 at 4:07 PM says:

  A to z pew­no­ścią. Tutaj znaj­dziesz porów­na­nie wer­sji wid­geta: http://www.hakore.com/HakoreSMS/porownanie-wersji