Posted on November 29, 2009 at 1:43 am

HakoreSMS 2.3.1

Przy­go­to­wa­łem aktu­ali­za­cję pro­gramu. Aktu­ali­za­cja do wer­sji 2.3.1 jest już gotowa do pobra­nia ze strony.

Nie­które zmiany:
– uspraw­nione par­so­wa­nie nume­rów tele­fo­nów
– kolejna poprawka bramki Play
– dużo prze­pi­sa­nego od nowa kodu
– wyma­gana wer­sja mini­malna sys­temu OSX to 10.5
– obsługa języ­ków (pol­ski, angiel­ski)
– zmiana w prze­cho­wy­wa­niu usta­wień — para­me­try (np.: hasła) należy usta­wić ponownie.

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “HakoreSMS 2.3.1”

  1. magda on December 7th, 2009 at 1:36 AM says:

    :)