Posted on November 14, 2009 at 2:46 am

Dodatek do książki adresowej BETA 2

Przy­go­to­wa­łem now­szą wer­sję dodatku do Książki Adre­so­wej — wer­sję ozna­czoną nume­rem BETA 2. W tej wer­sji popra­wi­łem kilka rze­czy i doda­łem pewne uspraw­nie­nia w sto­sunku do wer­sji poprzedniej.

Bar­dzo dzię­kuję za prze­słane do mnie uwagi i pro­po­zy­cje, część z nich z pew­no­ścią zosta­nie przeze mnie zrealizowana.

Zapra­szam do testo­wa­nia:
Hako­re­SMS Address­Book Plug-in BETA2.pkg
Hako­re­SMS Address­Book Plug-in BETA3.pkg

 • by Marcin Krzyżanowski
 • news

Both comments and pings are currently closed.

12 Responses to “Dodatek do książki adresowej BETA 2”

 1. HakoreSMS » Niedługo również jako dodatek do książki adresowej on November 14th, 2009 at 4:30 PM says:

  […] Aktu­ali­za­cja 14.11.2009: Jest już dostępna wer­sja BETA2. […]

 2. Piotr on November 14th, 2009 at 8:33 PM says:

  Pobra­łem wer­sję BETA-1 i mia­łem mały pro­blem który wspól­nie roz­wią­za­li­śmy. Dzia­łał bar­dzo dobrze, ale jak pobra­łem BETA-2 książka adre­sowa zamknęła się poka­zu­jąc komu­ni­kat o błę­dzie. Usu­ną­łem wszystko i jesz­cze raz zain­sta­lo­wa­łem, ale pro­blem się powtó­rzył. Za każ­dym razem gdy chce wysłać sms-a książka się zamykała.

 3. Marcin Krzyżanowski on November 18th, 2009 at 1:37 AM says:

  Piotr: twój przy­pa­dek jest szcze­gólny, mam nadzieję że uda się nam namie­rzyć w czym problem ;)

 4. Marcin Krzyżanowski on November 19th, 2009 at 4:22 PM says:

  pro­blem który wystą­pił u Pio­tra cza­sami może się obja­wiać w przy­padku bramki Orange Mul­ti­box. Ale jest już popra­wiony u mnie, a poprawka będzie w następ­nej BETA3

 5. pank on November 23rd, 2009 at 10:24 AM says:

  @Piotr. Mia­lem podobne pro­blemy z z wer­sja BETA-2. Mia­no­wi­cie wer­sja BETA-1 dzia­lala idel­nie, po zain­sta­lo­wa­niu BETA-2 przy wspol­pracy z mul­ti­bo­xem ksiazka sie wywa­lala. Szcze­sli­wie kilka dni temu prze­sia­dlem sie na snow leoparda i plug-in dziala bezproblemowo:-)

 6. Marcin Krzyżanowski on November 24th, 2009 at 12:17 AM says:

  W BETA 3, którą wła­śnie wrzu­ci­łem na ser­wer powinno być lepiej (oraz po Pol­sku u tych osób które uży­wają języka pol­skiego w systemie)

 7. Piotr on November 25th, 2009 at 10:21 AM says:

  BETA 3 działa bar­dzo dobrze z Mul­ti­bo­xem i po pol­sku jest :) Gene­ral­nie jeden z naj­lep­szych dodat­ków na MAC-a

 8. greg on December 7th, 2009 at 3:02 PM says:

  Mam wer­sję dodatku do książki beta 3. Do tej pory działa bez zarzutu a tu dziś komu­ni­kat: \This Beta expi­red 07–12-2009\ Będzie coś now­szego??
  ps. Gene­ral­nie świetna robota Marcinie!!

 9. Marcin Krzyżanowski on December 16th, 2009 at 12:30 PM says:

  Wer­sja 1.0 ma swoją pre­mierę w Moim Jabłuszku:

  http://mojejabluszko.pl/2009/12/16/moje-jabluszko-numer-122009/

 10. HakoreSMS » HakoreABPlugin 1.0 on December 17th, 2009 at 2:56 PM says:

  […] wię­cej infor­macji z fazy beta znaj­dziesz tutaj oraz tutaj […]

 11. Piotr Wąsowicz on December 25th, 2009 at 8:04 PM says:

  Zain­sta­lo­wa­łem, nie dzia­łąło no i chcia­łem usu­nąć.
  A tu zonk.
  Jak usu­nąć? By się nie poka­zy­wało w książce adresowej.

 12. Marcin Krzyżanowski on December 25th, 2009 at 10:25 PM says:

  plu­gin insta­luje się w kata­logu
  /Library/Address Book Plug-Ins
  (lub w takim samym pod­ka­ta­logu w fol­de­rze two­jego użyt­kow­nika). Wystar­czy usu­nąć i uru­cho­mić ponow­nie ksiazde adresowa.

  Ale wer­sja 1.0 u Cie­bie działa?