Posted on October 26, 2009 at 5:11 pm

Niedługo również jako dodatek do książki adresowej

Z uwagi na fakt że nie jest już żadną tajem­nicą nad czym ostat­nio pra­cuję, zamiesz­czam infor­ma­cję o tym rów­nież tutaj, czyli u źródła.

Od kilku tygo­dni wie­czo­rami two­rzę kom­po­nent Hako­re­SMS dzia­ła­jący jako roz­sze­rze­nie do sys­te­mo­wej Książki Adre­so­wej. W miarę moż­li­wo­ści, sta­ram się zacho­wać wspólną kon­fi­gu­ra­cję pomię­dzy kom­po­nen­tami żeby przy­szli użyt­kow­nicy obu ele­men­tów nie musieli dublo­wać infor­ma­cji o logi­nach czy hasłach do kont. Prze­pi­sa­łem część kodu tak żeby moż­liwe było uży­wa­nie jed­nego sil­nika dla obsługi bra­mek dzięki czemu jest pew­ność że jeżeli coś działa na wid­ge­cie to na 99% działa rów­nież w książce adre­so­wej (i na odwrót).

Poka­zowe video (może róż­nić się od wer­sji koń­co­wej) zamiesz­czam poniżej:

link do pliku video tutaj

Aktu­ali­za­cja 1.11.2009: Można już pobrać plik Hako­re­SMS Address­Book Plug-in BETA1.pkg z wer­sją BETA1, która będzie dzia­łała przez naj­bliż­sze 2 tygo­dnie. Zachę­cam do testo­wa­nia. Wśród osób które napi­szą do mnie wia­do­mość doty­czącą wer­sji BETA (błędy, pro­po­zy­cje, uwagi, miłe słowo wysy­łaj­cie na e-email z tytu­łem “Hako­re­SM­SAd­dress­Book” lub w komen­ta­rzach tego wpisu) wylo­suję jedną osobę która otrzyma za darmo numer seryjny do pro­gramu (oczy­wi­ście do uży­cia po wyda­niu final­nej wer­sji pro­duktu). Loso­wa­nie 16.11.2009.

Aktu­ali­za­cja 3.11.2009: W przy­padku bra­mek Orange numer tele­fonu musi być w for­ma­cie +48XXXXXXXXX, ina­czej wia­do­mość nie doj­dzie. To oczy­wi­ście zosta­nie popra­wione w kolej­nej wer­sji. Dzię­kuję oso­bom które to zgłosiły.

Aktu­ali­za­cja 14.11.2009:
Jest już dostępna wer­sja BETA2.

Obie­cane loso­wa­nie 16.11.2009:

Zwy­cięża “pank”. Gra­tu­luję! I jaki pochlebny komentarz ;)

Mar­cin

Tags:, , ,

 • by Marcin Krzyżanowski
 • news

Both comments and pings are currently closed.

23 Responses to “Niedługo również jako dodatek do książki adresowej”

 1. Dawid on October 27th, 2009 at 9:08 AM says:

  Cze­kam z niecierpliwością.

 2. Max on October 30th, 2009 at 11:52 PM says:

  Dla mnie bomba. Cze­ka­łem na coś takiego długi czas. ZTCP kie­dyś ( w OS X 10.2 Jaguar?) była moż­li­wość wysy­ła­nia SMSów z Książki Adre­so­wej przez komórkę pod­ła­czoną BT, ale póź­niej z nie­wia­do­mych powo­dów znik­nęła.
  Przy oka­zji: w jaki spo­sób upo­rząd­ko­wane są kon­takty w wid­ge­cie Hako­re­SMS? Wydaje mi się, że po nazwi­sku, ale chyba nie do końca ;) Przy­naj­mniej u mnie tak to wygląda.

 3. Marcin Krzyżanowski on October 31st, 2009 at 12:12 AM says:

  Max: sor­to­wane są tak jak sor­to­wane są w książce adre­so­wej, a usta­wia się to w para­me­trach książki adre­so­wej. Może być po nazwi­sku, po imie­niu itd..

 4. Max on October 31st, 2009 at 2:03 AM says:

  Tak wła­śnie myśla­łem — w książce mam sor­to­wa­nie po nazwi­sku. W Hakre­SMS u mnie listę koń­czy nazwi­sko zaczy­na­jące się na literę “w”, pod­czas gdy mam kon­takty z nazwi­skami na “z”, “ż”. Ogól­nie nie wygląda to alfa­be­tycz­nie, w środku mam nazwi­ska na “c” itp. ;)

 5. Marcin Krzyżanowski on October 31st, 2009 at 2:15 AM says:

  Jest jesz­cze para­metr “Show first name.. Before last name, Fol­lo­wing last name”. Prze­ślij mi na maila zrzut ekranu na któ­rym widać para­me­try książki adre­so­wej i frag­ment książki adre­so­wej, i drugi zrzut z listy z wid­geta, chęt­nie to zobaczę.

 6. Max on October 31st, 2009 at 4:09 AM says:

  As U wish… ;)jager

 7. Max on November 2nd, 2009 at 2:12 AM says:

  Ten “jager” to nie do cie­bie — była to część hasła anty­spa­mo­wego którą naj­wy­raź­niej przy­pad­kowo wpi­sa­łem nie tam gdzie trzeba ;)

 8. Pierwsza beta HakoreSMS dla Książki adresowej dostępna (+konkurs) - Apple Blog on November 2nd, 2009 at 11:02 AM says:

  […] (do uży­cia po wyda­niu final­nej wer­sji). Loso­wa­nie za 2 tygo­dnie, 16.11.2009 na stro­nie pro­jektu. Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem. #gallery-1 { mar­gin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: […]

 9. Jarek on November 2nd, 2009 at 5:11 PM says:

  Mysle, ze to dobry pomy­sla, obec­nie zadko kozy­stam z SMSow, ale ta wer­sja chyba mnie skusi :)

 10. neltam on November 2nd, 2009 at 10:47 PM says:

  Pro­gram bar­dzo faj­nie się zapo­wiada, miłoby było dostać kod.

 11. pank on November 3rd, 2009 at 12:08 AM says:

  Plug-in swiet­nie zin­te­gro­wany,
  Wresz­cie per­fek­cyjna obsluga orange mul­ti­box.
  Super :-)

 12. Piotr on November 4th, 2009 at 11:56 AM says:

  Super, na coś takiego cze­ka­łem odkąd znik­nęła moż­li­wość po BT wysy­ła­nia. Dobra robota. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na wer­sję finalną na którą nie będę ską­pił gro­sza ;)
  Aha. Jest moż­li­wość włą­cze­nia powia­do­mień o otrzy­ma­nej wiadomości?

 13. Glorius on November 7th, 2009 at 6:17 PM says:

  Dziwne. Mi nie działa od wczo­raj ani nowa wtyczka ani wid­get. Nie wysyła sms-ów przez Orange Multibox… :(

 14. Marcin Krzyżanowski on November 8th, 2009 at 8:58 PM says:

  Glo­rius: czy to nie była chwi­lowa nie­dy­spo­zy­cja bramki? W tej chwili nie widzę takiego problemu.

 15. ADI on November 10th, 2009 at 9:54 AM says:

  tez nie dziala multibox

 16. Marcin Krzyżanowski on November 10th, 2009 at 11:39 AM says:

  ADI: Mul­ti­box nie działa jeżeli numer tele­fonu nie jest w spe­cy­ficz­nym for­ma­cie (vide mój dopi­sek do postu)

 17. Glorius on November 10th, 2009 at 10:12 PM says:

  Nadal nie działa, ani Mul­ti­box ani zwy­kła bramka. Wska­zówki co do numeru nie pomo­gły, niestety… :(

 18. Marcin Krzyżanowski on November 10th, 2009 at 11:12 PM says:

  Glo­rius: nie wiem czemu u Cie­bie nie wysyła, nie potra­fię tego powtó­rzyć, pyta­łem też kilka osób i nie zna­la­złem nikogo z tym pro­ble­mem żeby powtó­rzyć i dojść o co cho­dzi. Skon­tak­tuj się ze mną na mailowo pro­szę, może doj­dziemy o co chodzi.

 19. Glorius on November 13th, 2009 at 11:35 PM says:

  W razie pro­ble­mów z uży­wa­niem Hako­re­SMS, a w szcze­gól­no­ści bramki Mul­ti­box Orange suge­ruję:
  1. wyczy­ścić cache Safari,
  2. usu­nąć cookies,
  3. spraw­dzić czy jakiś fire­wall nie blo­kuje sys­temu (Pithel­met albo inny).

  Mimo pomo­gło — dzięki Marcinowi :)

 20. HakoreSMS » Dodatek do książki adresowej BETA 2 on November 14th, 2009 at 2:47 AM says:

  […] now­szą wer­sję BETA 2 dodatku do książki adre­so­wej, który zaprezen­towałem wcze­śniej. W tej wer­sji zawarte zostało wiele popra­wek i kilka uspraw­nień w sto­sunku do wersji […]

 21. Marcin Krzyżanowski on November 17th, 2009 at 12:14 AM says:

  Odbyło się loso­wa­nie, zwy­ciezcy gratuluję!

  Pozo­sta­łym oso­bom dzię­kuję i zachę­cam do testo­wa­nia kolej­nych wer­sji BETA. Każda BETA jest pełną wer­sją pro­gramu ogra­ni­czoną jedy­nie cza­sowo (no i czę­sto jesz­cze nie do końca ukończoną)

 22. pank on November 17th, 2009 at 1:14 AM says:

  Moja pierw­sza wygrana:-))
  Dzieki:)

 23. HakoreSMS » HakoreABPlugin 1.0 on December 17th, 2009 at 2:54 PM says:

  […] infor­macji z fazy beta znaj­dziesz tutaj oraz […]