Posted on September 23, 2009 at 12:14 am

Wydanie 2.3.0

Witam,

Z rado­ścią infor­muję, że przy­go­to­wa­łem naj­now­szą i — jak wiem — ocze­ki­waną wer­sję Hako­re­SMS 2.3.0!

Nową wer­sję  pobie­rzesz z tego miej­sca: http://www.hakore.com/HakoreSMS/releases/dashboard/HakoreSMS-2.3.0.zip

Lista zmian…

  • popra­wiona obsługa bramki Play
  • wspar­cie dla Snow Leopard (10.6)
  • popra­wiona obsługa “kopiuj-wklej” zarówno numeru tele­fonu jak i tre­ści wiadomości
  • wiele mniej­szych, nie rzu­ca­ją­cych się w oczy zmian i poprawek

Już nie­ba­wem będzie moż­liwe wysy­ła­nie wia­do­mo­ści SMS z tele­fonu za pośred­nic­twem Blu­eto­oth. Two­rzę, testuję i wie­rzę w powo­dze­nie pla­no­wa­nej zmiany.

Naj­now­szą wer­sję prze­te­sto­wa­łem w sys­te­mie 10.4, 10.5 i 10.6. Jed­no­cze­śnie uprze­dzam, że poja­wiają się pro­blemy w utrzy­ma­niu zgod­no­ści pro­gramu z sys­te­mem w wer­sji 10.4 oraz archi­tek­turą PPC dla­tego (w przy­szło­ści) zaprze­stanę go wspierać.

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Wydanie 2.3.0”

  1. tozwierz on September 25th, 2009 at 11:10 PM says:

    Real h4kore!