Posted on September 14, 2009 at 11:22 pm

Snow Leopard i bramka Play

Dzię­kuję za zgło­sze­nie pro­blemu, który wynika ze zmiany bramki Play. Jego roz­wią­za­nie mam już gotowe, jed­nak wię­cej czasu niż zwy­kle zaj­muje mi skom­pi­lo­wa­nie wszyst­kiego pod sys­te­mem 10.6 (Snow Leopard). Zwią­zane jest to z coraz więk­szymi pro­ble­mami w utrzy­ma­niu zgod­no­ści z sys­te­mem w wer­sji 10.4 oraz archi­tek­turą PPC (wer­sja 2.3.0 może być ostat­nią wer­sją dzia­ła­jącą pod tą archi­tek­turą, o ile wogóle). W tym tygo­dniu powinno mi się udać domknąć tę sprawę. Do tego czasu pro­szę o cierpliwość.

Pod­kre­ślę jesz­cze raz że wer­sja 2.2.1 działa w sys­te­mie Snow Leopard. Obsługa bramki sieci Play ze względu na zmiany ope­ra­tora, wymaga dosto­so­wa­nia kodu.

 • by Marcin Krzyżanowski
 • news

Both comments and pings are currently closed.

5 Responses to “Snow Leopard i bramka Play”

 1. szu on September 18th, 2009 at 11:55 PM says:

  U mnie na Snow Leo nie dziala Orange. Kli­kam OK “Pobie­ram obra­zek z kodem”… znika i nic. Ponowne klik­nie­cie OK powo­duje wyswie­tle­nie “Bledny numer lub” cos tam. Szkoda.

 2. Marcin Krzyżanowski on September 19th, 2009 at 11:51 PM says:

  Sprawdź pro­szę tę wer­sję: http://www.hakore.com/HakoreSMS/releases/beta/HakoreSMS-2.3.0-beta4.wdgt.zip

 3. kasia on September 22nd, 2009 at 7:55 PM says:

  Jest ta bramka do play czy nie ma bo już się pogu­bi­łam pro­szę o odpowiedź ;]

 4. Marcin Krzyżanowski on September 22nd, 2009 at 8:14 PM says:

  Jest ta bramka popra­wiona w wer­sji beta4. Link do beta4 jest powyżej.

 5. kamil on January 5th, 2010 at 6:54 PM says:

  gggg