Posted on August 19, 2009 at 2:28 am

SMS przez Bluetooth - pierwsza krew

Jestem w trak­cie testo­wa­nia nowej funk­cji — wysy­ła­nia wia­do­mo­ści SMS za pomocą tele­fo­nów (nie wszyst­kich, np. w iPhone się nie da), które udaje się połą­czyć z MacOSX za pomocą Blu­eto­oth. Pod­czas uru­cho­mie­nia wid­getu przez kilka sekund trwa wykry­wa­nie tele­fo­nów. Tele­fony które uda się w tym cza­sie odna­leźć poja­wiają się na liście bra­mek, z tyłu wid­getu (u mnie jest to SAMSUNG SGH-D600E):

Tele­fon powi­nien być już spa­ro­wany z systemem

Ustawienia bluetooth

wtedy moż­liwe będzie odna­le­zie­nie go na liścieTelefon Bluetooth na liście

Po wybra­niu tele­fonu z listy można wysy­łać wia­do­mo­ści w taki sam spo­sób jak za pomocą pozo­sta­łych bra­mek. Ze względu na pewne ogra­ni­cze­nia nową funk­cję mogłem testo­wać tylko na moim tele­fo­nie Sam­sung, ale doku­men­ta­cja na pod­sta­wie któ­rej przy­go­to­wy­wa­łem to roz­wią­za­nie wska­zuje, że powinno to dzia­łać rów­nież na innych apa­ra­tach. Chęt­nie dowiem się na jakich tele­fo­nach działa, a na jakich nie działa. Cze­kam na sygnały.

Zachę­cam do pobra­nia i prze­te­sto­wa­nia wer­sji HakoreSMS-2.3.0-beta2.zip którą przed chwilą umie­ści­łem na serwerze.

Aktu­ali­za­cja 23-08-2009: wer­sja 2.3.0-beta2
Aktu­ali­za­cja 17-09-2009: czas dzia­ła­nia wer­sji beta2 minął i nie wid­get zamknie się pod­czas uruchamiania

Tags:, ,

 • by Marcin Krzyżanowski
 • news

Both comments and pings are currently closed.

4 Responses to “SMS przez Bluetooth - pierwsza krew”

 1. niewiesznic on August 24th, 2009 at 4:25 PM says:

  A dla­czego się nie da przez Iphone’a ?

 2. Marcin Krzyżanowski on August 24th, 2009 at 4:35 PM says:

  Nie­stety wynika to z ogra­ni­cze­nia tech­nicz­nego nało­żo­nego przez Apple. Wedle mojej wie­dzy iPhone nie posiada ani peł­nego wspar­cia dla Blu­eto­oth (nawet OS 3.0), ani moż­li­wo­ści wysy­ła­nia SMS za pomocą zewnętrz­nego programu.

 3. Mateusz Panek on September 2nd, 2009 at 11:12 AM says:

  Nie działa na Nokii N81N70 czyli pew­nie na żad­nej z Symbianem.

 4. microust on September 5th, 2009 at 1:33 PM says:

  Nie­stety na SL jedy­nie poja­wia się na chwilę w D. i tyle.