Posted on August 15, 2009 at 1:32 am

Wydanie 2.2.1

Nie­zmier­nie przy­jem­nie jest mi poin­for­mo­wać, że od tej chwili dostępna jest wer­sja 2.2.1. Z pew­no­ścią część osób cze­kała od kil­ku­na­stu dni na obsługę bramki PlusGSM. W wer­sji 2.2.1 obsługa została przy­wró­cona. Ponadto popra­wi­łem kilka zgło­szo­nych do mnie błę­dów m.in.

- obsługa nowej bramki Plus (stara bramka została defi­ni­tyw­nie wyłą­czona przez ope­ra­tora)
– popra­wiona obsługa odpo­wie­dzi na SMS (bramka orange)
– uspraw­nione roz­po­zna­wa­nie ope­ra­tora dla numeru tele­fonu (czyli auto­mat)
– zmiana w for­ma­cie pliku histo­rii, jest czy­tel­niej­szy
i kilka pomniej­szych popra­wek które zauwa­ży­łem w międzyczasie.

Nowa wer­sja do pobra­nia z tego adresu

(aktu­ali­za­cja 17.08.2009 — wyda­nie wer­sji 2.2.1 popra­wia­ją­cej błędy 2.2.0)

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.