Posted on August 6, 2009 at 10:53 pm

Bramka PlusGSM nie działa (poprawione)

Spie­szę poin­for­mo­wać że kilka dni temu prze­stała dzia­łać obsługa bramki PlusGSM (dar­mowa), o czym zosta­łem poin­for­mo­wany (dzię­kuję). Roz­po­czą­łem prace nad przy­go­to­wa­niem obsługi nowej wer­sji bramki i mam nadzieję że nie­długo opu­bli­kuję zak­tu­ali­zo­waną wer­sję. Do tego czasu pro­szę o cierpliwość.

Pro­blem roz­wią­zany w wer­sji 2.2.1

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.