Posted on June 22, 2009 at 8:15 pm

2.1.0: automatyczny automat

Wer­sja 2.1.0 przy­nosi uspraw­niony “auto­mat” roz­po­zna­jący do któ­rej sieci należy numer tele­fonu (doty­czy to dar­mo­wych bra­mek). Dzięki nowemu roz­wią­za­niu nie będzie już pro­blemu z pre­fik­sami ope­ra­to­rów GSM i.… tu nowość… popraw­nie będą odga­dy­wane numery które zostały prze­nie­sione pomię­dzy operatorami.

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.