Posted on June 9, 2009 at 12:39 am

Aktualizacja do wersji 2.0.1

Oso­bom które uży­wają bramki Play zale­cam aktu­ali­za­cję do wer­sji 2.0.1. Popra­wi­łem w niej sytu­ację gdzie po wysła­niu pierw­szego SMS nie uda­wało się wysłać kolej­nej wiadomości.

Przy oka­zji zak­tu­ali­zo­wa­łem stronę WWW. Myślę że obecny układ jest bar­dziej czy­telny, a z pew­no­ścią jest łatwiej­szy w utrzy­ma­niu i aktualizacji.

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

2 Responses to “Aktualizacja do wersji 2.0.1”

  1. marcin on June 17th, 2009 at 7:21 AM says:

    thanks

  2. daniel on June 19th, 2009 at 12:29 PM says:

    great :)