Posted on May 29, 2009 at 11:46 pm

Wydanie wersji 2.0 - sporo się zmieniło

Finalna wer­sja 2.0.D. Od teraz pro­gram jest płatny, ale kosz­tuje tylko 10 PLN.

Infor­ma­cja dla osób kupu­ją­cych pełną wer­sję: Wia­do­mość z kodem akty­wa­cyj­nym powinna nadejść w ciągu kil­ku­na­stu minut od momentu gdy płat­ność zosta­nie wyko­nana, jeżeli nie dosta­nie­cie wia­do­mo­ści e-mail z kodem w ciągu 2 godzin, bar­dzo pro­sze o kontakt.

W wer­sji 2.0 pro­gram pozwala na wysła­nie wia­do­mo­ści do sieci Plus, Era, Orange, Heyah oraz – po raz pierw­szy w Pol­sce – sieci Play. Pod­czas wysy­ła­nia wia­do­mo­ści można uży­wać zarówno płat­nych jak i bez­płat­nych bra­mek SMS, a dzięki obsłu­dze gsmservice.pl, pozwala wysy­łać SMSy na numery na całym świecie.

Pro­gram jest prze­zna­czony dla kom­pu­te­rów Apple z sys­te­mami ope­ra­cyj­nymi 10.4 Tiger lub 10.5 Leopard, zarówno w wer­sjach z pro­ce­so­rami Intel jak i PowerPC.

Pro­gram wystę­puje w dwóch wer­sjach: płat­nej i bez­płat­nej. Pro­gram w peł­nej wer­sji kosz­tuje 10zł i można go kupić na stro­nie JAK KUPIC. Po zaku­pie poja­wia się moż­li­wość wysy­ła­nia SMSów za pomocą ser­wi­sów wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia (Era, Play, gsmservice.pl). W bez­płat­nej wer­sji moż­liwe jest wysy­ła­nie wia­do­mo­ści tek­sto­wych za pomocą ogól­no­do­stęp­nych, bez­płat­nych bra­mek ope­ra­to­rów komórkowych.

  • by Marcin Krzyżanowski
  • news

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.